استانداردهای DIN برای پیچ های شش گوش

در استاندارد DIN برای پیچ های با سر شش گوش از نظر ابعادی استاندارد هایی تهیه شده است. لیست زیر یک دسته بندی موثر برای مصرف این گونه پیچ هاست.

 

پیچ های سر شش گوش خودکار (Tapping bolts)

 

 

 پیچ سر ششگوش خودکار

پیچ های سر شش گوش واشر نما  (Flange bolts)

 

پیچ های سر شش گوش فیت بولت (Fitting bolts)

 

 

پیچ های سر شش گوش (Pre-tensioning bolts)

 

 

 

 

 

 

 

DIN 933
 
 
 DIN 931  
 
 DIN 601
 
 
DIN 609
 
 
DIN 6921  
 
DIN 7968  
 
DIN 7990