استانداردهای DIN پیچ هایی با سرهای خاص

در استانداردهای DIN پیچ هایی با سرهای خاص از نظر ابعادی استاندارد هایی تهیه شده است. لیست زیر یک دسته بندی موثر برای مصرف این گونه پیچ هاست.

 

 

 

پیچ های سیلندر (Cylinder bolts)  
 
پیچ های قفلی (Lock bolts)

 
 
پیچ های سر چکشی (Hammer head bolts)  
 
پیچ های سر مثلثی (Three-headed bolts)  
 

 

 

 

 

 

DIN 186B

 
 
DIN 261
 
 
DIN 478

 
 
DIN 480

 
 
DIN 603
 
 
DIN 787
 
 
DIN 15237
 
 
DIN 22424