استاندارد های DIN برای مهره های چرخ

DIN 2510-6-1974

استاندارد های DIN برای مهره های چرخ

DIN 2510-6-2013

استاندارد های DIN برای مهره های چرخ

DIN 74361(A)-1982

استاندارد های DIN برای مهره های چرخ

DIN 74361(B)-1982

استاندارد های DIN برای مهره های چرخ

DIN 74361(F)-1982

استاندارد های DIN برای مهره های چرخ

DIN 74361(F)-2008

استاندارد های DIN برای مهره های چرخ