استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار

DIN 432-1983

استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار

DIN 462-1973

استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار

DIN 463-1974

استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار

DIN 5406-1993

استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار

DIN 5406-2011

استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار

DIN 70952-1976

استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار

DIN 93-1974

استاندارد های DIN برای واشرهای لبه دار