استاندارد های DIN برای واشرهای فنری قفلی

DIN 137(A)-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری قفلی

DIN 137(B)-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری قفلی

DIN 137(B)-1994

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری قفلی

DIN 6904-1990

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری قفلی

DIN 6905-1990

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری قفلی