استاندارد های DIN برای خار سه گوشی (نعلی)

DIN 6799(D1500RA)-1981

استاندارد های DIN برای خار سه گوشی (نعلی)

DIN 6799(D1500RA)-2011

استاندارد های DIN برای خار سه گوشی (نعلی)

DIN 6799-2017

استاندارد های DIN برای خار سه گوشی (نعلی)