استاندارد های DIN برای مهره های فلنجی

DIN 6331-1991

مهره فلنجی استاندارد DIN

DIN 6331-2003

مهره فلنجی استاندارد DIN

DIN 6923-1983

مهره فلنجی استاندارد DIN

DIN 977-1998

مهره فلنجی استاندارد DIN

DIN EN 1661-1998

مهره فلنجی استاندارد DIN